Tài liệu truyền thông
Tải toàn bộ tài liệu tại đây, hoặc:
1. Hướng dẫn sử dụng: Tải file
2. Biểu mẫu truyền thông: Tải file
3. Audio phát thanh toàn quốc: Tải file
4. Tờ rơi hướng dẫn cài đặt và sử dụng : Tải file
5. Video hướng dẫn cài đặt: Tải file
6. Poster công cộng : Tải file
7. FAQ - Câu hỏi thường gặp: Tải file
8. Video tuyên truyền 15 giây: Tải file
9. Video tuyên truyền 30 giây: Tải file
10. Video tuyên truyền 35 giây: Tải file
11. Banner truyền thông: Tải file
12. Tài liệu giới thiệu Bluezone: Tải file
13. Standee truyền thông: Tải file
14. Bài hát truyên truyền Bluezone: Tải file